Polityka prywatności i cookies1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.dopasowana-pozyczka.pl (dalej: Serwis) jest Markonline Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa, NIP 5252673149, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632902, która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

2. Markonline Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
 • w celu nawiązania współpracy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
 • w celu wysyłki informacji handlowej w tym w celu oferowania produktów i usług finansowych, w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody),
 • w celach technicznych (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest administrowanie stroną internetową) Więcej na ten temat w polityce cookies serwisu.3. Markonline Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem ich nie podania będzie (w zależności od celu w jakim są zebrane):

 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
 • brak możliwości nawiązania współpracy,
 • brak możliwości otrzymywania informacji handlowej w tym ofert produktów i usług finansowych,
 • brak możliwości właściwego administrowania stroną.5. MarkOnline sp. z o.o zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.

6. MarkOnline sp. z o.o gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

7. Dane będą przetwarzane:

 • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • gdy to zgoda użytkownika jest podstawą przetwarzania: do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, przy czym, jeżeli wycofana zostanie zgoda na przesyłanie informacji handlowych, informacje takie przestaną być przesyłane niezwłocznie,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 14 dni roboczych.
 • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.8. Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Markonline Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu iod@markonline.pl

§ 2. Przekazywanie informacji

1. Markonline Sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
 • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

4. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

5. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres iod@markonline.pl

§ 3. Prawa Użytkowników Serwisu

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Ma on również prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administartora.

3. 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu iod@markonline.pl

§ 4. Prawa Użytkowników Serwisu

1. Markonline Sp. z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.

2. Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez Markonline Sp. z o.o. lub przesłać taką informację na adres iod@markonline.pl

§ 5. Zmiany polityki prywatności

1. Markonline sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.

2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie https:// www.dopasowana-pozyczka.pl

3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres iod@markonline.pl

POLITYKA COOKIES

1. Markonline Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa, NIP 5252673149, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632902, jako właściciel i Administrator Serwisu https://www.dopasowana-pozyczka.pl (dalej: Serwis) przedstawiają poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu. 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • cookies firm zewnętrznych Cookies firm zewnętrznych (Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy)
  • Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  • Plus.google.com – administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu plików cookies, które będą pobierane w Serwisie, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.

  mies.

  Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,37%. Podana wartość odnosi się do przykładowej pożyczki 3 000 zł udzielonej na okres 3 miesięcy. Rata miesięczna dla takiej pożyczki wynosi 1 341,69 zł, całkowita kwota do spłaty to 4 024,98 zł.